شرکت کنندگان در این کارگاه نحوه ثبت و آنالیز اولیه نوارمغزی و نحوه ایجاد گزارش های بالینی را خواهند آموخت

شرکت در این دوره به روانشناسان و درمانگران و علاقمندان به کاربرد نقشه مغزی در حیطه روانپزشکی توصیه می شود...

اهداف

کسب تجربه عملی کار با دستگاه EEG 

آشنایی با مفهوم نویز و نحوه تمیز کردن سیگنال EEG

کار با نرم افزارهای مربوط به آنالیز و ایجاد نقشه QEEG

تفسیر اولیه گزارش QEEG

مدرسان

دکتر رضا کاظمی

دکتر رضا کاظمی

استاد مدعو دانشگاه تهران، معاون پژوهشی کلینیک آتیه درخشان ذهن