ازآن جا که قلب از طریق اعصاب مغزی کنترل می شود، تکرار یک ریتم تنفسی خاص باعث تغییر در فعالیت عصب واگ می گردد. عصب واگ دهمین و بزرگترین عصب مغزی است که اثرات پاراسمپاتیک سیستم اعصاب خودمختار از طریق آن روی ارگان های درونی بدن اعمال می شود. این که بتوانیم از طریق روشی غیر تهاجمی و غیر دارویی روی بدن اثر بگذاریم اتفاقی جالب توجه است.

این ابزار یک روش درمانی بالقوه برای اختلال های روان تنی محسوب می شود. کاربردهای درمانی آن در اختلال هایی نظیر فشار خون بالا، آسم، و سردرد تنشی در حال بررسی است و می تواند ابزار پژوهشی ایده آلی برای دانشجویان روانشناسی و متخصصین روانپزشکی با دوره فلوشیپ روان تنی باشد.

مدرسان

دکتر رضا کاظمی

دکتر رضا کاظمی

استاد مدعو دانشگاه تهران، معاون پژوهشی کلینیک آتیه درخشان ذهن