آشنایی با تولباکس EEGLab در متلب

مدرسان

دکتر مریم رستمی

دکتر مریم رستمی

متخصص پردازش سیگنال آزمایشگاه آتیه، دکترای مهندسی پزشکی