تحریک الکتریکی فراجمجمه‌ای (tES) در سال‌های اخیر به عنوان یکی از راهکارهای درمانی پیشرو در سلامت روان و ابزاری مطالعاتی برای پژوهشگران حوزه‌ی علوم اعصاب مطرح بوده است. زیرشاخه‌های متفاوت اعمال تحریک‌های الکتریکی و تأثیرات درمانی متفاوت آن همسو با اهمیت پژوهشی هر یک از این زیرشاخه‌ها، لزوم دریافت آموزش‌های تکمیلی را دو چندان می‌کند. در این دوره‌ی آموزشی با تحریک الکتریکی فراجمجمه‌ای با جریان مستقیم (tDCS) و با جریان متناوب (tACS) آشنا خواهیم شد. پس از بیان مقدماتی پیرامون tES، ملاحظات روش شناختی مربوط به آن را مرور خواهیم کرد. پس از به نمایش گذاشتن چگونگی استفاده از دستگاه‌های تحریک الکتریکی در بخش عملی کارگاه، راهبردهای پژوهش‌های بالینی و کاربردهای بالینی مورد تمرکز قرار خواهند گرفت. در نهایت شیوه‌های طراحی پروژه‌های مربوطه و ارتقای عملکرد عصبی پایان‌بخش این دوره‌ی آموزشی خواهد بود.

اهداف

 - آشنایی با کاربرد روش‌های تحریک الکتریکی فراجمجمه‌ای در ارتقای عملکرد عصبی

-  آشنایی با کاربرد روش‌های تحریک الکتریکی فراجمجمه‌ای در درمان اختلالات روانپزشکی

-  آشنایی پژوهشگران علوم اعصاب با ابعاد مطالعاتی روش‌های تحریک الکتریکی فراجمجمه‌ای و افق‌های پژوهشی پیشِ‌رو

مدرسان

دکتر رضا کاظمی

دکتر رضا کاظمی

استاد مدعو دانشگاه تهران، معاون پژوهشی کلینیک آتیه درخشان ذهن

نتایج مورد انتظار

آشنایی با تاریخچه و مکانیسم‌های تحریک‌های الکتریکی فراجمجمه‌ای

آشنایی با ملاحظات پیرامون کودکان

آشنایی با روش‌شناسی اعمال تحریک‌ها

آشنایی با چگونگی استفاده از سخت‌افزارهای اعمال تحریک

آشنایی با کاربردهای بالینی تحریک‌های الکتریکی فراجمجمه‌ای در اختلالات روانپزشکی مختلف