رضا رستمی

رضا رستمی

ریاست آزمایشگاه آتیه درخشان ذهن
رضا کاظمی

رضا کاظمی

معاونت پژوهشی گروه آتیه درخشان ذهن
عابد هادی پور

عابد هادی پور

کارشناس R&D
حسین رضا رستمی

حسین رضا رستمی

مدیرعامل گروه آتیه درخشان ذهن
زهرا نصیری

زهرا نصیری

مشاور ارشد آماری
مریم رستمی

مریم رستمی

مدیر بخش پردازش سیگنال