علوم اعصاب فرهنگی یک علم بین‌رشته‌ای است که سازوکارهای نوروبیولوژیک را با توجه به ارزش‌ها، اعمال و باورهای فرهنگی مورد بررسی قرار می‌دهد. این علم نظریه‌های رشته‌های مختلف مانند انسان‌شناسی، روان‌شناسی فرهنگی، علوم اعصاب، ژنتیک و نوروژنتیک را درهم می‌آمیزد و بر این فرض استوار است که فرهنگ، چارچوبی را برای رفتارها و ارتباطات اجتماعی فراهم می‌آورد که منجر به شکل‌گیری ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی شده و با تعامل با متغیرهای زیستی مانند ژن‌ها، منجر به تغییر در عملکرد مغز می‌شود. این رشته علمی می‌کوشد تا برای تفاوت‌های روان‌شناختی و رفتاری انسان‌ها در فرهنگ‌های گوناگون توجیهات عصبی ارائه کند. با توجه به اینکه حدوداً 20 سال طول می‌کشد تا بخش عمده‌ای از مغز به بلوغ برسد تاثیر فرهنگ بر زیربناهای عصبی شناخت و رفتار انسان انکارناپذیر است. انسان‌ها از بدو تولد در یک محیط پیچیده اجتماعی قرار می‌گیرند که شامل سایر انسان‌ها، قوانین و باورهای اجتماعی می‌‌شود. بنابراین تعاملات اجتماعی ممکن است مغز افراد را طوری شکل دهند که هماهنگ با اقتضائات آن جامعه باشد. هدف نهایی علم اعصاب فرهنگی یافتن فرایندهای عصبی فرهنگ‌وابسته و فرهنگ‌نابسته‌ای است که ادراک انسان از جهان، ارتباط او با دیگران و نحوه عملکرد او را هدایت می‌کنند.