این تست ها برای ارزیابی توانایی های شناختی انسان ها و دیگر حیوانات به کار می روند. تست های هوش از معروف ترین انواع تست های شناختی به شمار می روند. در کنار رویکردهای سنتی توصیفی به تشخیص و پاسخ به درمان بیماری های روانشناختی و روانپزشکی، ارزیابی های شناختی به عنوان معیارهای نوظهوری در فضای بالینی و پژوهشی نقش آفرینی میکنند.

آزمون های شناختی

مجموعه ی تستهای نوروسایکولوژیک کمبریج که به اختصار کن تب (CANTAB)نامیده می شود برای ارزیابی اختلالات مرتبط با نقص عملکرد مرتبط با بیماری های نورولوژیک و سندروم های عصبی-رشدی مورد استفاده قرار می گیرد. این مجموعه ی تست، توانایی های شناختی اعم از حافظه کاری، عملکرد یادگیری و اجرایی، حافظه ی دیداری، شفاهی و رویدادی، توجه، پردازش اطلاعات و زمان واکنش، بازشناسی هیجانی و اجتماعی، تصمیم گیری و کنترل پاسخ را مورد سنجش قرار میدهد.

آزمایشگاه آتیه درخشان ذهن با بکارگیری مجموعه ی تست های شناختی کن تب به عنوان ابزاری رایج در سراسر جهان، امکان طراحی پژوهش های نوآورانه ای را در زمینه ی علوم اعصاب شناختی برای پژوهشگران و علاقمندان این عرصه فراهم می نماید.